مقالات توصیفی و آموزشی PDF چاپ نامه الکترونیک

      
1-  کنزی،  نادر :  توابع ضربی و ضربی قوی.   پیام آوران (نشریه دانشجویان ریاضی دانشگاه شهید بهشتی تهران).   شماره 2 .  سال  1373.  صفحـۀ 57-53


 2-  کنزی،  نادر .  و    چنوری، شجاع الدین :  مسائل.   پیام آوران (نشریه دانشجویان ریاضی دانشگاه شهید بهشتی تهران).   شماره 2 .  سال  1373.  صفحـۀ 34-31
 


سخن روز

پیامبر اکرم(ص): دنیا زندان مومن و بهشت کافر است.

Copyright © 2010   K A N Z I . I R  All Rights Reserved.
Create and Support by Majid Farhangfar