مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی PDF چاپ نامه الکترونیک
  


 1)  Kanzi, N.  and  Karimi, K.:  An  optimality  condition  for  locally  Lipschitz   semi-infinite  problems.  Mathematical  Sciences  Quarterly  Journal   (2010)  4, 399-410
 


سخن روز

پیامبر اکرم(ص): دنیا زندان مومن و بهشت کافر است.

Copyright © 2010   K A N Z I . I R  All Rights Reserved.
Create and Support by Majid Farhangfar