سخنرانی های در کنفرانسهای ملی PDF چاپ نامه الکترونیک
  1-  کنزی،  نادر  :  قیدهای تعریفی برای  مسائل برنامه ریزی نیمه نامتناهی غیر هموار.   سومین همایش سالیانه ریاضی دانشگاه پیام نور .   ایران ، مشهد، اردیبهشت 1389
 


سخن روز

پیامبر اکرم(ص): دنیا زندان مومن و بهشت کافر است.

Copyright © 2010   K A N Z I . I R  All Rights Reserved.
Create and Support by Majid Farhangfar